Upload - download file testcases/ Mẫu testcases cho upload-download file

Mẫu testcase, và phân tích testcase điển hình với các ứng dụng desktop nói chung (ví dụ: ứng dụng chat Skype, ứng dụng xem film, ứng dụng Microsoft Word, phần mềm NotePad, phần mềm Microsoft Paint...vv..)
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Upload - download file testcases/ Mẫu testcases cho upload-download file

Post by TesterPRO Admin » Sun Sep 24, 2017 3:02 pm

Hi,
Nhiều trường hợp, phần đưa tài liệu, tài nguyên là ảnh, file...cũng cần có những testcase mẫu, để các bạn tester mới đỡ bỡ ngỡ.

Không đơn giản là upload đơn thuần, download đơn thuần, cần xem xét profiling, GUI, và...security khi script độc chèn vào file. Rồi upload/download song song...đặt tên file khó chịu...rất nhiều rất nhiều.

Ở đây lại nêu ra 5 mục CREIU cho operation phần này.

ud.jpg
Xem ảnh kích thước thực ở đây.

Mẫu case viết trên Excel ở đây.

Mời các fans bổ sung nếu thiếu.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho desktop apps/ Basic desktop app testcase patterns”