Installation testcases/ Các testcase cho cài cắm.

Mẫu testcase, và phân tích testcase điển hình với các ứng dụng desktop nói chung (ví dụ: ứng dụng chat Skype, ứng dụng xem film, ứng dụng Microsoft Word, phần mềm NotePad, phần mềm Microsoft Paint...vv..)
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Installation testcases/ Các testcase cho cài cắm.

Post by TesterPRO Admin » Thu Sep 21, 2017 6:34 am

Hi,
Với Desktop app, là chung nhất và toàn diện cũng khó có thể nói hết các trường hợp Kiểm định cài cắm (installation test) cho từng case.

Vậy của tôi kinh nghiệm là thế này, còn bạn, mời bạn cho thêm kinh nghiệm của bạn.
ins.jpg
Còn khi viết các case này thế nào trên Excel, mời bạn tham khảo mẫu qua đây!

Thanks!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho desktop apps/ Basic desktop app testcase patterns”