Quy định sở hữu bản quyền

Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Quy định sở hữu bản quyền

Post by TesterPRO Admin » Tue Sep 19, 2017 11:46 am

Yêu cầu thành viên tham gia xem và đọc rõ các Quy định:

Quy định sở hữu bản quyền
Xem Tiếng Anh, hoặc Tiếng Việt.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Quy định thành viên - Quyền lợi và Nghĩa vụ”