Tập hợp mẫu trường hợp kiểm định cho phân tích dữ liệu/ DataAnalytics testcases designs