Tập hợp mẫu trường hợp kiểm định cho ứng dụng xử lý BigData/ BigData testcases designs