Mô tả tính năng sản phẩm:
• Logic tự động thu thập cảm biến của thiết bị (smartphone) người tham gia giao thông: location, accelerometer, gyroscope, barometer, proximity sensors
• Kiểm tra tại chỗ nếu có dấu hiệu xấu (quá tốc độ, đi lạng lách, vượt ẩu….). Nếu có dấu hiệu xấu, gửi lên blockchain network
• Gửi cảnh báo cho cơ quan, người tham gia xung quanh.
• Dữ liệu thu thập cảm biến được tạo lại model, trả về smartphone để làm cơ sở kiểm tra dấu hiệu tham gia giao thông bất thường.

Công nghệ sử dụng:
• IBM’s VPC, Compute, Function, Database, Hypeledger Fabric blockchain, PowerAI, IBM Analytics Engine, Db2, Watson. Kèm các cảm biến trên smartphone phổ thông.
• NodeJS + ReactJS.

Tương lai:
• Bổ sung các điều kiện khác gây tai nạn
• Bổ sung tăng tốc khả năng dự báo tính toán chuyển đổi

Tham khảo mã nguồn: https://github.com/koolj/asta

Comments

comments